Vítejte v projektu
Sdílené dějiny – Společné cesty

Vítejte v projektu
Sdílené dějiny – Společné cesty

Herzlich Willkommen bei
Geteilte Geschichte(n) – Gemeinsame Wege

Zde vzniká interaktivní mapa

-auch auf komoot & mapy!

radost gruppenbild prag

mapping böhmisches dorf

O projektu

Projekt Sdílené dějiny – Společné cesty je česko-německý projekt výměn žáků, v němž mladí lidé pátrají po stopách společných dějin Česka a Německa. Na počátku stojí nucený odchod protestantů z Čech v 18. století. Mnozí členové bratrské obce tehdy přišli do Berlína a v dnešní čtvrti Neukölln nalezli nový domov. Vycházejíce z těchto událostí budeme zkoumat i další příběhy migrace a jejích protagonistů a se znalostí doby minulé se zároveň odvážíme pohlédnout do budoucnosti a odpovědět na otázku, jak bychom chtěli společně žít a jak by mohla vypadat naše společná budoucnost.

Události a místa, jež se s nimi pojí, budou zaznamenána v mapě. Postupně tak vznikne společná trasa putování představující lokality a příběhy migrace v minulosti a dnes na území Česka a Německa. Po dokončení bude možné trasu zobrazit v turistických aplikacích (Kamoot.de, Mapy.cz) a osobně ji absolvovat.


Nejdříve několik definic, s nimiž jsme během projektu pracovali...

Migrace je

“O migraci hovoříme tehdy, když se člověk přestěhuje z místa bydliště. O mezinárodní migraci hovoříme tehdy, když k ní dochází přes hranice států" (viz BAMF 2006). Migraci lze navíc chápat jako charakteristický rys společnosti v tom smyslu, že mění její příslušníky a společenské kontexty (Georgi et al. 2022: 17).

Georgi, Viola B.; Lücke, Martin; Meyer-Hamme, Johannes a kol. (edd.): Geschichten im Wandel: neue Perspektiven für die Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft, Bielefeld: transcript (Public history - angewandte Geschichte), 2022. (e-book)

Útěk je...

"Útěk je vyhnutí se životu nebezpečné situaci způsobené násilím." Ženevská úmluva o uprchlících definuje uprchlíky jako osoby, které "z důvodu oprávněných obav před pronásledováním z důvodu [...] náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politického přesvědčení" opustí svou zemi původu a překročí mezinárodní hranici." Genfer Flüchtlingskonvention definiert Flüchtlinge als Menschen, die “aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer […] Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung” ihr Heimatland verlassen und eine internationale Grenze überschreiten.

Oltmer, Jochen: Globale Migration. Geschichte und Gegenwart. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2016.

Naše nejnovější stanoviště:

České Budějovice

Nacházíme se v Českých Budějovicích, kde až do konce druhé světové války žila početná německá menšina. Němci sem přicházeli už od dob založení města ve 13. století, kdy byli do řídce osídlených českých oblastí povoláváni lidé z německojazyčných oblastí, aby zde pracovali např. v hornictví. V 16. století v Českých Budějovicích dokonce získali nad českým obyvatelstvem převahu a zastávali významné pozice ve vedení města. Národnostní otázka se stala tématem ale až v 19. století, kdy docházelo k emancipaci českého národa. To znamená, že sílilo volání po samostatném národu a osvobození od politické vlády Habsburků.

(C) Südböhmisches Museum in Budweis, Sammlung Geschichte, Fond "S". / Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, podsbírka historie, fond „S“.
(C) Südböhmisches Museum in Budweis, Sammlung Geschichte, Fond „S“. / Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, podsbírka historie, fond „S“.

Na cestě sdílenými dějinami

Mapy našich zážitků...

Žitavě
Liberec
Kryštofovo Údolí
….Polesi
…Hartenau

Náš harmonogram

Prosinec 2020

Výměnné setkání s doprovázejícími osobami

Gruppenfoto de Lehrkräftetreffens Online
Učitelé z Česka a Německa se sešli online, aby se seznámili a vyzkoušeli si metody a možnosti mezinárodních výměn ve virtuálním prostoru. Tím byl projekt oficiálně zahájen.

#

online

Prosinec 2020

Vytvoří se web

Bild der ahoj.grenzgänger-berlin.de Webseite

Výsledky projektu budou veřejnosti představeny formou webu s interaktivní mapou, který se v průběhu doby bude plnit informacemi.

#

ahoj.grenzgaenge.net

červenec 2021

Průzkum turistické trasy

Wanderung Krystovo Udoli

Mezinárodní výměnu je třeba dobře připravit. Organizační tým se proto setká přímo v terénu, aby prozkoumal okolí trasy.

#

České Švýcarsko

červenec 2021

Přípravný víkend Praha

Pragerkundung

Každou výměnu je potřeba dobře připravit. Organizační tým složený se zástupců spolků Pragkontakt a grenzgaenge e.V. se proto sešel za účelem posílení spolupráce a výběru vhodných lokací.

#

Praha

Juni 2022

Výměnné setkání s doprovázejícími osobami

online begegnung _ wie schauen wir auf die anstehende begegnung

Realizaci výměny nám trochu oddálila covidová situace. Doprovodné osoby se proto sešly na přípravném setkání, aby se poradily o dalším průběhu.

#

online

9.-11. září 2022

1. setkání

Prag Radost

Účastníci projektu se společně vypraví po stopách, které uprchlíci z Čech zanechali v Praze v minulosti a dnes.

#

Praha

14.-18. září 2022

2. setkání

Wandern

Účastníci projektu putují po trase, jíž procházeli čeští náboženští exulanti v 18. století, a zkoumají jejich stopy. Na cestě hovoří s lidmi, kteří mají zkušenost s nuceným odchodem či migrací, respektive s lidmi, kteří s nimi (spolu)pracují.

#

České Švýcarsko

14.-16. října 2022

3. setkání

erinnerungskultur

Účastníci projektu si důkladně prohlédnou Berlín a posvítí si na jeho roli v kontextu migrace v minulosti a dnes. Německou metropoli zároveň zakusí jako cíl (svého) putování. Společně doplní digitální verzi trasy.

#

Berlín

listopad 2022

Dokončení turistické trasy

Získané poznatky budou představeny formou interaktivní turistické mapy. V ní budou zaznamenána místa, která vyprávějí příběhy o migraci a jejích protagonistech.

#

ahoj.grenzgaenge.net

O nás

Grenzgänge

grenzgänger | forschung & training nabízí rozmanitý program na téma migrace a participace a globálních souvislostí. Vedle oblíbených tematických procházek městem a okružních jízd přístavem jsou v nabídce i workshopy, semináře a projekty pro školy, které se odehrávají na půdě města. Grenzgänger (tedy „ten, kdo překračuje hranice“) chce hranice podrobit kritickému zkoumání, ukazovat nové perspektivy a otevírat širší horizonty!

www.grenzgaenge.net

Pragkontakt

Spolek Pragkontakt pomáhá německojazyčným školním i jiným skupinám s plánováním a realizací školních výletů a studijních nebo vzdělávacích pobytů v Praze a jejím okolí. Cílem Pragkontaktu je umožnit skupinám hlubší poznání Prahy a České republiky.

www.pragkontakt.eu

Ve spolupráci s

Johanna Eck Schule

  • Berlín

Gymnázium J. V. Jirsíka

  • České Budějovice

Archiv im Böhmischen Dorf

Archiv podporovaný naším spolkem podává svědectví o 280 letech dějin migrace. Dokumentuje život českých uprchlíků a jejich potomků v Českém Rixdorfu a dalších čtvrtích dnešního Berlína. Projekt Sdílené dějiny – Společné cesty podporuje zprostředkováním informací a při vytváření tematických programů.

  • Berlín

Finančně nás podporují